FEDRARO
ДОБРОДОШЛИ
 НА СУПЕС
Sadržaj


SLAVOQUB JOVANOVI] KUMANA

Gorwi KatunZATROVANA MLADOST

Opojna snaga u du{i i telu,
Ti{inu bude pono}ne sirene,
Crv sumwe {to sru{i idilu,
Sloboda slobodnija od `ene.

Iluzija genetska oskrnavi rod,
Uzavrela krv jo{ ostavqa trag,
Nad tvojim prozorom polumesec spava,
Suza nemirna, od urlika grad.

Slutwa ve~ita kao vatre plamen,
@enstveni porok {to mira nam ne da,
Da li je privi|ewe, ili uqeza stvar,
Iz okova strgnute senke koje blede?

Razum zamu}ene nove Afrodite,
Zveriwak ve~iti od fetusa no}i,
Telo uni{tava divqu strast od zveri,
Poqano znojava, do bo`anstva do|i!

Sudbina prose~na, lovor koji vene,
Duh i lepota trotoarom gaze,
Sramno se potuca egzoti~no vreme,
Zatrovana mladost i telo nakaze.


PESMA RATARU


^ove~e pra{wavi za muku {to zna{,
tvoje su srce wive blagorodne,
tvoji su pa{waci, tvoji vinogradi,
seja}e{ i bra}e{ dok ti du{a mogne.

^ove~e ratarski, seqa~e moravski,
od jutra do mraka sa zemqom se bori{.
Za plodove daje{ silu svojih ruku,
pod silom nebeskom posr}e{ i gori{.

^ove~e umorni, crn je ra~un tvoj,
p{enicu prodatu }avo }e da plati.
^ove~e umorni, sve si tako prodo,
samo jo{ du{u nikad nemoj prodati.

KONTAKT ADRESE

KUD *VUK KARADŽIĆ* Trebotin,
Žabare i Mala Vrbnica
Telefon : 037 882331,  882330
e-mail : fedraro@poezijascg.com
sajt :  www.fedraro.poezijascg.com

KPZ Kruševac:
Telefon : 037 25140